Suport en l’avaluació dels projectes de l’associació Punt de Referència

Punt de Referència és una associació que acompanya a jovent tutelat i extutelat i/o en risc d’exclusió en el seu procés d’emancipació. Durant  el 2022 i el 2023, D’EP Institut ha donat suport a l’associació en l’avaluació de projectes relacionats amb:

  • la mentoria social (Referents i Atenea):
  • d’acollida en nucli familiar (Acull);
  • d’alternativa habitacional (Llars el Pas):
Les avaluacions han servit per revisar el marc lògic dels projectes, analitzar la implementació i resultats percebuts a partir de tècniques quantitatives i qualitatives.

Fons d’ajuda a les crisis de humanitàries oblidades 2023

La Fundació Caja Navarra aporta anualment un fons destinat a les crisis humanitàries oblidades. D’EP Institut va donar suport en la gestió de la convocatòria de 2023 en què es van presentar 8 entitats i se’n van beneficiar tres: Manos Unidas, UNICEF i EACNUR. Concretament D’EP s’ha encarregat de preparar els materials pel jurat, sistematitzant els criteris d’avaluació, recollir les seves aportacions i oferir els resultats de la seva valoració.

La primera experiència en democràcia deliberativa a Espanya en l’àmbit de la justícia penal i la finalitat del càstig

DEP Institut col•labora en l’experiència de democràcia deliberativa online

El professor de dret de la Universitat de Girona, el Dr. Daniel Varona, amb el suport de DEP Institut, està portant a terme la primera experiència online de democràcia deliberativa en l’àmbit de la justícia penal a Espanya. Es tracta d’un exercici de democràcia deliberativa en format online en base a una mostra representativa de la població espanyola. El projecte es desenvolupa en dues fases: la primera fase consisteix en un qüestionari al voltant de preguntes relacionades amb la justícia penal i la finalitat del càstig. Posteriorment, a la segona fase, es creen dos grups: el grup A visiona un documental on es reflexiona sobre el tema d’estudi, i el grup B rep un document informatiu sobre aquest tema i posteriorment participa a una experiència deliberativa en format de fòrum online dinamitzat pel Dr. Daniel Varona. Finalment, tant el grup A com el grup B, hauran de respondre el mateix qüestionari que van omplir a la primera fase. Mitjançant la selecció d’una mostra estadísticament significativa, es considera que les enquestes deliberatives representen “el que la massa popular en la seva totalitat pensaria sobre alguna qüestió política o sobre alguns candidats si se li donés la oportunitat per a una reflexió àmplia i accés a la informació” (Fishkin, 1995). En aquest sentit, es tractarà d’analitzar finalment quin ha estat l’efecte d’haver rebut informació addicional i/o participat en una experiència deliberativa en el canvi d’actituds envers la justícia penal i la finalitat del càstig.