DEP Institut porta a terme la quantificació i mapificació territorial de la població mal allotjada a Catalunya per encàrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

La Moció 212/X del Parlament de Catalunya, sobre la problemàtica del “sensellarisme” (7 de maig de 2015) va instar al Govern a impulsar de manera immediata la quantificació de les persones amb problemàtiques d’allotjament (sense sostre, sense habitatge, en habitatge insegur o inadequat) seguint la metodologia emprada per la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar (FEANTSA).

Aquesta moció també fa referència a la importància de incloure dades sobre els perfils de les persones afectades, tant referents a l’origen de la problemàtica com als recursos amb què són ateses; i incloure les tipologies ETHOS d’exclusió residencial tal com es recomana al document Confronting Homelessness in the European Union.

En base les dades recopilades al conjunt de Catalunya s’han estimat un total de 48.454 casos de mal allotjament atesos durant 2014: 5.433 casos sense sostre, 8.634 sense habitatge, 26.705 casos d’habitatge insegur, i 7.682 casos d’habitatge inadequat.

Més informació: http://habitatge.gencat.cat/