D’EP Institut ha avaluat el Servei d’Ocupació Jove (SOJ) de Barcelona Activa (2022). L’estudi s’ha centrat en l’avaluació del disseny i de la implementació tenint en compte aspectes com: el coneixement i canals d’accés, el grau de cobertura, el tipus d’ús (puntual o continuat), la valoració del serveis i les necessitats d’orientació laboral.

La metodologia ha combinat tècniques quantitatives i qualitatives. El registre de participants ha permès dimensionar la cobertura i establir el perfil i característiques de la participació. Addicionalment s’han portat a terme dos grups de discussió amb joves i un amb professionals d’equipaments adreçats a joves i una enquesta a joves que han utilitzat el SOJ.