COM ET PODEM
AJUDAR

DIAGNÒSTICS I AVALUACIÓ
DE NECESSITATS

Les necessitat de la ciutadania evolucionen i amb l’objectiu de portar a terme elsajustaments necessaris (a nivell de serveis, plans, programes o polítiques…) calavaluar aquestes necessitats de forma periòdica.

Per això quan realitzem estudis diagnòstics o avaluacions de necessitats ensfocalitzem, d’una banda, amb l’anàlisi i l’abast de la problemàtica que justifica laintervenció i, d’altra banda, tractem de valorar els serveis o accions necessàries pera generar el canvi i/o transformació social.

AVALUACIÓ DE SERVEIS, PLANS, PROGRAMES I POLÍTIQUES

D’EP és especialista en l’àmbit de l’avaluació i incorporem una gran diversitatd’enfocaments als que podem donar resposta a través de les diferents tècniques derecerca social aplicada: des de les mésdescriptives i qualitatives a les mésquantitatives i experimentals que ens permeten realitzar amb solvència tant estudisde satisfacció com avaluacions del disseny i avaluacions de procés/implementació deserveis, plans, programes o polítiques.

ESTUDIS I AVALUACIONS D’IMPACTE

Els estudis i avaluacions d’impacte estan orientats a analitzar si el pla, programa, política… ha obtingut els resultats esperats.

Per això utilitzem metodologies pròpies dels estudis experimentals (amb assignació aleatòria de la intervenció i grup control simultani), quasi-experimentals (sense assignació aleatòria de la intervenció), estudis de casos i controls retrospectius i/o estudis de cohorts prospectius.

En aquest sentit, l’experiència de D’EP permet identificar i protocol·litzar la metodologia més adequada i eficient en termes d’avaluació d’impacte.

Els nostres estudis de mesura de l’impacte aporten evidències sobre si el projecte o política ha obtingut els resultats esperats, quin nivell de certesa tenim quan reportem uns resultats d’impacte determinats, fins a quin punt podem atribuir els resultats obtinguts al projecte realitzat i si aquests resultats són extrapolables a altres contextos o no.

PROCESSOS PARTICIPATIUS I DELIBERACIÓ

Des de D’EP desenvolupem projectes que integren dinàmiques de conversa i escoltaactiva de la ciutadania amb l’objectiu de fomentar la participació i la transparència.

Per això despleguem tècniques i metodologies que busquen incorporar a la ciutadanaen l’acció pública a través de la deliberació i la participació ciutadana.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CONSULTORIA

D’EP ofereix acompanyament en la identificació, definició i anàlisi de la informaciónecessària per a desenvolupar i/o reformular un servei o projecte.

En aquesta línia, la cerca i anàlisi de la informació, a nivell nacional i internacional,així com lesconsultes a experts i altres metodologies pròpies de la recerca social enspermeten desenvolupar tant processos de comparabilitat (benchmarking) iaprenentatge com descriure i identificar tendències de futur.

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

D’EP és una organització innovador amb un clar compromís orientat a la promoció dela recerca social aplicada i la transferència de coneixement. Per això, des de fa mésde 15 anys, participa en projectes europeus i altres convocatòries rellevants enl’àmbit de la ciències socials (com poden ser el programa Recercaixa, els programes d’Agenda Digital…).

Actualment compta amb una xarxa de més de 60 socis a nivell europeu, unacombinació departnerspúblics i privats, que són una mostra del potencial i capacitatd’obertura a l’exterior de l’empresa.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Tens dubtes? Si vols que t’ajudem en qualsevol de les nostres àrees, envia’ns un formulari i et contestarem el més aviat possible.
Contactar per saber-ne més