DEP Institut ha participat en la definició del model de seguiment dels PIA

DEP Institut ha participat, per encàrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i amb la col•laboració del Consell Comarcal del Maresme, en la definició del seu model de seguiment dels Plans Individuals d’Atenció (PIA).

Els principals objectius a assolir en l’elaboració del protocol de seguiment dels PIA han estat els següents:

  • Definir de forma consensuada el model de seguiment de l’evolució de la situació de les persones beneficiàries d’un PIA.
  • Unificar els criteris per a l’elaboració de circuits de priorització, canalització i periodització dels seguiments.
  • Elaborar els indicadors de seguiment de la situació de la persona usuària per a realitzar, si escau, una diagnosi de la necessitat de modificació del servei.

Per tal d’assolir els objectius proposats s’ha portat a terme una recopilació i revisió d’experiències publicades en aquest àmbit; la dinamització de 6 sessions de treball per a definir el model amb els responsables del projecte per part de la Diputació de Barcelona i els membres de la Comissió de Planificació de la Dependència del Consell Comarcal del Maresme; la realització d’una prova pilot aplicant el protocol de seguiment i, finalment, la validació del procediment i la generació de la documentació associada.

Durant la primera setmana de juliol, DEP Institut portarà a terme un seminari sobre el model de seguiment de les persones beneficiàries de serveis i prestacions de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (LAPAD) en el marc de la XXII Escola d’Estiu de la Diputació de Barcelona (més informació: http://www.diba.cat/cjs).