D’EP Institut ha portat a terme, juntament amb l’Observatori comarcal, un estudi sobre l’impacte que la crisi de la COVID-19 ha tingut sobre la població del Vallès Occidental amb l’objectiu de disposar d’informació i coneixement sobre l’impacte de la crisi provocada per la COVID-19 de cara a formular noves propostes dirigides a reduir la precarietat, la pobresa i la desigualtat, així com el disseny d’actuacions transversals i sectorials.

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ha seguit una metodologia en tres fases: 1) Marc conceptual (definició del marc conceptual a partir de la revisió de la literatura acadèmica, estudis i informes), 2) Sistema d’indicadors comarcals (selecció de dimensions i indicadors rellevants, recollida i sistematització de la informació) i 3) Obtenció d’informació qualitativa (entrevistes a informants clau i grups de discussió).
A partir d’aquí, s’han detectat 8 factors de risc (la situació legal, la situació laboral, la salut i addiccions, la situació residencial, l’edat, el gènere, l’escletxa digital i la situació relacional) i 2 efectes principals de la crisi a la comarca (l’augment de la demanda de primera acollida per la manca sobtada d’ingressos i l’aprofundiment/agreujament de les situacions de vulnerabilitat ja existents).

L’informe complet es pot consultar aquí, i també es pot descarregar el sistema d’indicadors elaborat.

Per a més informació:
http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/03/10/l-estudi-d-impacte-de-la-covid19-del-consell-comarcal-posa-en-focus-en-la-salut-mental-i-l-agreujament-de-situacions-de-risc-per-a-dones-infants-i-persones-migrades