Avaluació final del Pla per la Justícia de Gènere (PJG) 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona

Durant el primer semestre del 2021, D’EP Institut ha portat a terme l’avaluació final del Pla per la Justícia de Gènere (endavant PJG) 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona. El PJG constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a l’eliminació de les desigualtats de gènere. Es tracta d’un Pla de tot l’Ajuntament i de tota la ciutat, de caràcter transversal, que busca incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques d’àrees i districtes; que planifica la integració del principi d’equitat de gènere en el funcionament de l’organització del consistori, i que, alhora, preveu un impacte positiu en la vida de les veïnes i veïns de la ciutat. Els objectius de l’avaluació han estat els següents: 1.Analitzar si el disseny del PJG ha estat adequat en termes d’idoneïtat d’eixos i àmbits inclosos i de coherència de les actuacions per a la consecució dels objectius plantejats. 2.Determinar si l’abast del procés participatiu pel disseny del PJG ha estat l’adequat. 3.Valorar el grau d’execució del PJG en termes d’actuacions. 4.Assenyalar les fortaleses i febleses tant del disseny com de la implementació del PJG. 5.Analitzar els diversos elements que han influït en el desplegament i implementació del PJG des del punt de vista de la coordinació, lideratge i implicació institucional. 6.Valorar la mesura en què el PJG ha assolit els objectius fixats, s’ha transversalitzat la perspectiva de gènere i s’ha tingut en compte la perspectiva interseccional a l’Ajuntament de Barcelona. Per tal d’assolir aquests objectius, D’EP Institut ha fet servir una metodologia mixta que ha consistit en l’anàlisi del seguiment de les actuacions; l’anàlisi dels indicadors d’objectius; entrevistes a informants clau; grups de discussió i sessions de treball. Les recomanacions proposades, tant en matèria de disseny com d’implementació i avaluació, han estat recollides per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps (DSGPT) de l’Ajuntament de Barcelona i estan sent implementades de cara a l’elaboració del nou PJG 2021-2025. Per a més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_pla_per_la_justicia_de_genere_0.pdf https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/25/laura-perez-explica-lavaluacio-del-pla-per-la-justicia-de-genere/

GreenGame, projecte europeu per a la sostenibilitat

GreenGame és un projecte que pretén desenvolupar a comportament favorable al medi ambient mitjançant intervencions de consciència i atenció plena. Aquest projecte es desenvolupa una sèrie de materials pels professorat i alumnat d’entre 10 i 14 anys. 1. Un programa psicoeducatiu 2. Un joc en línia 3. Un manual de GreenGame per a nens i nenes i un manual de suport de GreenGame per a professors/educadors. Tots els materials desenvolupats en el marc del GreenGame centren en 7 àrees temàtiques: 1. Escollir i consumir productes ecològics 2. Conservació de l'aigua 3. Estalvi d'electricitat 4. Utilitzar mitjans de transport sostenibles o ecològics (públic, transport, bicicleta, caminant) 5. Reutilització 6. Reciclatge 7. Eliminar correctament els residus no reciclables El projecte compta amb els següents socis europeus – 6 organitzacions de 5 països differents: Creative Ideas - Letònia (soci coordinador) IBTR - institouto erefnas kai therapias tis simperiforas – Grècia Gimnàs Arsakeio de Patras – Grècia Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Lodzi – Polònia Unió de Parròquies Gondomar (S. Cosme), Valbom i Jovim – Portugal I en el nostre context - DEP INSTITUT– Espanya Del 18 al 19 d'octubre de 2022 es va celebrar la 1er reunió transnacional del projecte europeu Erasmus+ - GreenGame: desenvolupament de comportament favorable al medi ambient per nens en edat escolar a Atenes (Grècia). En aquesta primera reunió es va analitzar els avenços realitzats en les activitats del projecte i el desenvolupament dels materials.

Sistema d’indicadors per a la presa de decisions i estratègias futures

DEP Institut ha creat per Educaweb una eina de prospectiva A partir del treball conjunt amb l'equip d'Educaweb, DEP ha definit un quadre d'indicadors per a la presa de decisions i estratègies futures del portal líder a Espanya en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional. Per a això, s'han definit els principals factors de la demanda i l'oferta a nivell internacional (vinculats a l'entorn socioeconòmic, el mercat potencial, el marc legal, l'entorn tecnològic, etc.), s'ha realitzat una avaluació dels indicadors disponibles així com, una anàlisi de la seva validesa i fiabilitat, s'ha dut a terme una fase de desk research per incorporar la formació disponible al sistema i, finalment ,s'han establert els valors de referència i de priorització per fer operatiu el sistema d'indicadors.

Jobland – Recursos per l’exploració de les professions a Primària

JOBLAND pretén que els estudiants de Primària ampliïn el seu coneixement sobre les professions, aprenguin a conèixer-se a si mateixos i reconèixer el seu potencial, i adquireixin habilitats clau que els facilitarà en el futur una presa de decisions més informada i fonamentada sobre el seu projecte de vida i professional. D'EP Institut, juntament amb altres 9 entitats de el sector educatiu i formatiu de 6 països de la Unió Europea han estat els responsables de crear i provar el marc metodològic de el projecte Jobland, així com els recursos i materials didàctics creats. Aquest material didàctic es pot descarregar de manera gratuïta des del web del projecte, perquè el professorat pugui formar-se i aplicar els jocs i activitats a classe, i així ajudar a l'alumnat a adquirir habilitats per a la gestió de la carrera. En què consisteix els recursos de Jobland per Primària? Els recursos didàctics de JOBLAND, que han estat provats i aplicats en més de 70 escoles d'Europa, són els següents: 1. Un marc metodològic per a l'aprenentatge d'habilitats per a la gestió de la carrera a l'escola, que ha estat creat a partir de 200 qüestionaris i grups focals per recopilar les necessitats de formació i els recursos d'orientació que el professorat de primària requereix per abordar l'orientació a l'aula. 2. Un curs de formació virtual, així com un manual, perquè el professorat comprengui el projecte i pugui millorar l'ensenyament de competències per a la gestió de la carrera a Primària. 3. Dissenya mi futur: una col·lecció de 30 unitats didàctiques amb activitats d'orientació específiques per a alumnat de 6 a 8 anys, 8 a 10 i 10 a 12, amb l'objectiu de treballar 5 gran àrees de les habilitats per a la gestió de la carrera: a. Efectivitat personal b. Gestió de les relacions personals c. Trobar i accedir a una feina d. Gestionar la vida i la carrera e. Entendre el món 4. Un joc educatiu virtual per a introduir i donar suport a l'aprenentatge d'habilitats per a la gestió de la carrera a les escoles Primària. 5. Una guia dirigida a orientadors i professors que els permetrà comprendre el marc metodològic de el projecte i aplicar eficaçment les activitats a classe. 6. Jobland Day - Un acte virtual de presentació (en anglès). Les unitats didàctiques estan disponibles en anglès i també castellà. A més, les activitats es resumeixen en una col·lecció de videos per compartir i difondre entre professionals de l'orientacció i educació.

Estudi sobre l’impacte de la crisi de la COVID-19 sobre la població del Vallès Occidental

D’EP Institut ha portat a terme, juntament amb l’Observatori comarcal, un estudi sobre l’impacte que la crisi de la COVID-19 ha tingut sobre la població del Vallès Occidental amb l'objectiu de disposar d’informació i coneixement sobre l’impacte de la crisi provocada per la COVID-19 de cara a formular noves propostes dirigides a reduir la precarietat, la pobresa i la desigualtat, així com el disseny d’actuacions transversals i sectorials. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ha seguit una metodologia en tres fases: 1) Marc conceptual (definició del marc conceptual a partir de la revisió de la literatura acadèmica, estudis i informes), 2) Sistema d’indicadors comarcals (selecció de dimensions i indicadors rellevants, recollida i sistematització de la informació) i 3) Obtenció d’informació qualitativa (entrevistes a informants clau i grups de discussió). A partir d’aquí, s’han detectat 8 factors de risc (la situació legal, la situació laboral, la salut i addiccions, la situació residencial, l’edat, el gènere, l’escletxa digital i la situació relacional) i 2 efectes principals de la crisi a la comarca (l’augment de la demanda de primera acollida per la manca sobtada d’ingressos i l’aprofundiment/agreujament de les situacions de vulnerabilitat ja existents). L’informe complet es pot consultar aquí, i també es pot descarregar el sistema d’indicadors elaborat. Per a més informació: http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/03/10/l-estudi-d-impacte-de-la-covid19-del-consell-comarcal-posa-en-focus-en-la-salut-mental-i-l-agreujament-de-situacions-de-risc-per-a-dones-infants-i-persones-migrades