DE’P Institut ha avaluat el Programa APP del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tenint en compte l’anàlisi del disseny i de la implementació i l’anàlisi de resultats i impacte. La idea és aportar informació útil i possibles recomanacions per valorar la seva continuïtat en un futur.

L’avaluació s’ha desenvolupat en base a la teoria del canvi plantejada utilitzant diferents fonts i tècniques:

  • Anàlisi de les bases de dades de participants.
  • Un grup de discussió amb les entitats promotores participants.
  • Disset entrevistes amb persones participants, empreses i entitats promotores.

Per més informació sobre l’avaluació:

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Avaluacio-i-estudis/Avaluacions-de-politiques-actives-docupacio-02/Informe-Avaluacio-Programa-APP_CAT.pdf