D’EP Institut està portant a terme l’estudi “Avaluació de necessitats, cobertura i diagnosi de les activitats de lleure educatiu” per encàrrec de l’Agència Catalana de la Joventut.

Aquest informe constitueix una primera aproximació a la diagnosi del lleure educatiu tenint en compte una perspectiva multi-informant que inclou la percepció dels propis infants i les famílies, però també dels dirigents i els responsables de les entitats així com la incorporació de dades administratives.

Els principals objectius de l’estudi son realitzar una diagnosi del lleure educatiu, que descrigui la cobertura de l’oferta i una anàlisi dels beneficis i percepcions entorn aquest. Per donar resposta a aquests objectius D’EP Institut ha dut a terme una sessió de treball amb experts, grups de discussió i enquestes dirigides als diferents actors implicats: els infants i les seves famílies, dirigents i responsables d’entitats.