Avaluació final del Pla per la Justícia de Gènere (PJG) 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona

Durant el primer semestre del 2021, D’EP Institut ha portat a terme l’avaluació final del Pla per la Justícia de Gènere (endavant PJG) 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona. El PJG constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a l’eliminació de les desigualtats de gènere. Es tracta d’un Pla de tot l’Ajuntament i de tota la ciutat, de caràcter transversal, que busca incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques d’àrees i districtes; que planifica la integració del principi d’equitat de gènere en el funcionament de l’organització del consistori, i que, alhora, preveu un impacte positiu en la vida de les veïnes i veïns de la ciutat. Els objectius de l’avaluació han estat els següents: 1.Analitzar si el disseny del PJG ha estat adequat en termes d’idoneïtat d’eixos i àmbits inclosos i de coherència de les actuacions per a la consecució dels objectius plantejats. 2.Determinar si l’abast del procés participatiu pel disseny del PJG ha estat l’adequat. 3.Valorar el grau d’execució del PJG en termes d’actuacions. 4.Assenyalar les fortaleses i febleses tant del disseny com de la implementació del PJG. 5.Analitzar els diversos elements que han influït en el desplegament i implementació del PJG des del punt de vista de la coordinació, lideratge i implicació institucional. 6.Valorar la mesura en què el PJG ha assolit els objectius fixats, s’ha transversalitzat la perspectiva de gènere i s’ha tingut en compte la perspectiva interseccional a l’Ajuntament de Barcelona. Per tal d’assolir aquests objectius, D’EP Institut ha fet servir una metodologia mixta que ha consistit en l’anàlisi del seguiment de les actuacions; l’anàlisi dels indicadors d’objectius; entrevistes a informants clau; grups de discussió i sessions de treball. Les recomanacions proposades, tant en matèria de disseny com d’implementació i avaluació, han estat recollides per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps (DSGPT) de l’Ajuntament de Barcelona i estan sent implementades de cara a l’elaboració del nou PJG 2021-2025. Per a més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_pla_per_la_justicia_de_genere_0.pdf https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/25/laura-perez-explica-lavaluacio-del-pla-per-la-justicia-de-genere/

Estudi sobre l’impacte de la crisi de la COVID-19 sobre la població del Vallès Occidental

D’EP Institut ha portat a terme, juntament amb l’Observatori comarcal, un estudi sobre l’impacte que la crisi de la COVID-19 ha tingut sobre la població del Vallès Occidental amb l'objectiu de disposar d’informació i coneixement sobre l’impacte de la crisi provocada per la COVID-19 de cara a formular noves propostes dirigides a reduir la precarietat, la pobresa i la desigualtat, així com el disseny d’actuacions transversals i sectorials. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ha seguit una metodologia en tres fases: 1) Marc conceptual (definició del marc conceptual a partir de la revisió de la literatura acadèmica, estudis i informes), 2) Sistema d’indicadors comarcals (selecció de dimensions i indicadors rellevants, recollida i sistematització de la informació) i 3) Obtenció d’informació qualitativa (entrevistes a informants clau i grups de discussió). A partir d’aquí, s’han detectat 8 factors de risc (la situació legal, la situació laboral, la salut i addiccions, la situació residencial, l’edat, el gènere, l’escletxa digital i la situació relacional) i 2 efectes principals de la crisi a la comarca (l’augment de la demanda de primera acollida per la manca sobtada d’ingressos i l’aprofundiment/agreujament de les situacions de vulnerabilitat ja existents). L’informe complet es pot consultar aquí, i també es pot descarregar el sistema d’indicadors elaborat. Per a més informació: http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/03/10/l-estudi-d-impacte-de-la-covid19-del-consell-comarcal-posa-en-focus-en-la-salut-mental-i-l-agreujament-de-situacions-de-risc-per-a-dones-infants-i-persones-migrades

La primera experiència en democràcia deliberativa a Espanya en l’àmbit de la justícia penal i la finalitat del càstig

DEP Institut col•labora en l’experiència de democràcia deliberativa online

El professor de dret de la Universitat de Girona, el Dr. Daniel Varona, amb el suport de DEP Institut, està portant a terme la primera experiència online de democràcia deliberativa en l’àmbit de la justícia penal a Espanya. Es tracta d’un exercici de democràcia deliberativa en format online en base a una mostra representativa de la població espanyola. El projecte es desenvolupa en dues fases: la primera fase consisteix en un qüestionari al voltant de preguntes relacionades amb la justícia penal i la finalitat del càstig. Posteriorment, a la segona fase, es creen dos grups: el grup A visiona un documental on es reflexiona sobre el tema d’estudi, i el grup B rep un document informatiu sobre aquest tema i posteriorment participa a una experiència deliberativa en format de fòrum online dinamitzat pel Dr. Daniel Varona. Finalment, tant el grup A com el grup B, hauran de respondre el mateix qüestionari que van omplir a la primera fase. Mitjançant la selecció d’una mostra estadísticament significativa, es considera que les enquestes deliberatives representen “el que la massa popular en la seva totalitat pensaria sobre alguna qüestió política o sobre alguns candidats si se li donés la oportunitat per a una reflexió àmplia i accés a la informació” (Fishkin, 1995). En aquest sentit, es tractarà d’analitzar finalment quin ha estat l’efecte d’haver rebut informació addicional i/o participat en una experiència deliberativa en el canvi d’actituds envers la justícia penal i la finalitat del càstig.

Segona onada de l’Enquesta de Condicions de Vida del Prat de Llobregat

D’EP Institut va portar a terme la I Enquesta de Condicions de Vida del Prat de Llobregat entre els mesos de gener i febrer del 2020, acabant la recollida de dades poques setmanes abans de la declaració de l’estat d’alarma per la Covid-19. En aquest context, l’Ajuntament ha volgut realitzar una segona onada de l’enquesta per tal de conèixer com la crisi de la Covid-19 ha impactat en les condicions de vida de la població del municipi. En aquest context, entre els mesos de novembre i desembre del 2020, D’EP Institut va entrevistar 600 persones. D’aquestes, 349 (el 58,2%) han tornat a respondre a la segona onada, mentre que les 251 restants que no han pogut o no han volgut participar a la segona onada han estat substituïdes per persones amb característiques sociodemogràfiques similars en base al sexe, l’edat i el districte de residència. Entre els resultats més destacats trobem que el 24,2% de la població en edat laboral i capacitat per a treballar del Prat de Llobregat ha vist negativament afectada la seva situació laboral al llarg del 2020; que el 15,3% reconeix haver tingut dificultats per a realitzar les despeses habituals en oci o lleure durant els darrers 6 mesos; o que el 45,7% reconeix haver viscut durant els últims 6 mesos alguna situació emocional complicada amb la que podria haver necessitat ajuda. Per a més informació: Enquesta de Condicions de Vida (ECV) (elprat.cat) http://revista.elprat.cat/260/24/