El Pla territorial sectorial de vivenda de Catalunya rep el premi Recerca a la XI Biennal Espanyola 2011 d’Arquitectura i Urbanisme

DEP Institut ha col·laborat en aquest projecte amb L'anàlisi del mal allotjament a Catalunya El Pla territorial sectorial d'habitatge de Catalunya, realitzat amb la col·laboració de DEP per la Secretaria d'Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha guanyat el premi Recerca en la XI Biennal Espanyola 2011 d'Arquitectura i Urbanisme. Aquest guardó ha estat convocat per la Secretaria d'Estat de l'Habitatge del Ministeri de Foment, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo, la Universitat d'Alcalà i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El treball de DEP Institut dins el Pla Territorial d'Habitatge va ser l'estudi de les característiques i la quantificació de les situacions de mal allotjament a Catalunya, basades en la informació facilitada pels serveis socials municipals i comarcals l'any 2009, i d'acord amb la tipologia europea ETHOS d'exclusió residencial. El Pla Territorial d'Habitatge, respon a les necessitats d'allotjament i les accions a desenvolupar durant el període 2007-2016, que van ser establertes en el Pacte Nacional signat per tots els agents socials i econòmics, que emmarca les polítiques d'habitatge de la Generalitat de Catalunya. En aquest Pla s'avaluen les necessitats socials de residència per a col·lectius específics (joves, gent gran, població en risc d'exclusió i població mal allotjada) i es preveuen les actuacions per donar resposta a aquestes necessitats: amb habitatges nous, amb mobilització d'allotjaments desocupats i amb ajudes econòmiques per a facilitar l'accés a l'habitatge o per no perdre'l. Igualment, es quantifiquen els objectius de la rehabilitació d'edificis i habitatges amb objectius de millora ambiental i més accessibilitat.

Els usuaris de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Girona puntuen el servei amb un notable

DEP Institut ha avaluat la satisfacció dels usuaris d'aquesta experiència pionera a Catalunya Els 118.739 ciutadans i ciutadanes atesos durant el primer any de funcionament de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Girona, la primera en acollir els serveis territorials de tota una demarcació, han valorat amb un 8,4 sobre 10 el servei ofert. Els aspectes més ben valorats són l'ordre i la neteja (8,9), l'amabilitat de les persones que treballen (8,8) i l'horari d'atenció al públic (8,8). Així s'extreu d'una enquesta realitzada per DEP Institut durant el mes de maig per la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Des de la data d'obertura de l'Oficina, el 16 de juny de 2010, fins al 16 de juny de 2011, l'OAC ha donat servei a 553 persones cada dia, amb una afluència puntual de 800 a 1.000 usuaris, i 3.076 cada setmana. El 52% dels usuaris ha demandat informació genèrica com, registre de documents, cèdules d'habitabilitat, conciliacions, entre d'altres. La resta, el 48%, ha sol·licitat ajuda per a gestions concretes de cada departament. El temps mig d'espera per fer tràmits d'atenció generalista és de 7 minuts i en l'atenció especialitzada, de 14 minuts. El 60,4% de les persones usuàries s'ha dirigit a l'OAC de Girona per dur a terme algun tràmit o consulta relacionat amb els serveis a la ciutadania. No obstant això, 2 de cada 5 persones usuàries s'ha remès a l'oficina per fer un tràmit o consulta relacionat amb l'empresa (39,6%). En aquest sentit, mentre que el 71,7% fan la gestió a títol particular, el 28,3% visita l'OAC de Girona com a professional. El 80,8% dels tràmits són resolts i el 19,2 % queden pendents de resolució, especialment pel fet d'haver d'esperar resposta o per faltar documentació . El 32,9% de les persones ateses per l'OAC de Girona ha conegut el servei a través de coneguts i familiars, el 25,9% mitjançant altres institucions i el 14,2% pel portal Gencat.cat. El 38,8% de les persones usuàries es dirigien per primera vegada a l'OAC de Girona i el 24,2% ho feien per segona vegada en els últims tres mesos . Cal destacar que gairebé 1 de cada 4 usuaris ( 23,3% ) ha anat més de tres vegades en els últims mesos . 14 juliol, 2011

115 de cada 1000 personas han sido usuarias de los servicios sociales locales en Catalunya el año 2009

DEP ha participado en el Análisis comparativo de los indicadores clave de los Planes de Actuación Local en materia de Servicios Sociales 2009 Los servicios sociales locales en Catalunya han atendido al 11,56% de la población catalana en 2009, porcentaje que ha aumentado 0,59 puntos porcentuales respecto el 2008. Gracias al incremento en 2009 del número de trabajadores y trabajadoras sociales y de educadores y educadoras sociales de los equipos básicos de atención social (EBAS), -el 8,2% y el 20,4% respectivamente en comparación con el año anterior-, el ratio de personas atendidas en Catalunya por los profesionales de los EBAS ha descendido, pasando de 465,67 personas en el 2008 al 420,50 el año anterior. Estos datos se extraen del Análisis comparativo de los indicadores clave de los Servicios Sociales Básicos en Catalunya en el ejercicio 2009, en el que DEP ha colaborado por encargo del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, cabe destacar el aumento del 38% en el número absoluto de personas atendidas en el periodo 2008-2009, pasando de 38.486 a 53.132. La ley 12/2007 de Servicios Sociales de Catalunya marcó como objetivo para 2009 que el 4% de los ciudadanos de como mínimo 65 años fuera atendido por el servicio de ayuda a domicilio. Los resultados del análisis muestran que en Catalunya la cifra de cobertura se situó en el 3,39%, cerca de 41.300 personas. De las ocho demarcaciones analizadas, las del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Lleida no alcanzan este porcentaje. Por cada 1.000 menores de 18 años hay un total de 5,85 plazas en los centros abiertos de intervención socioeducativa, cifra que se mantiene respecto al año anterior. La media de tiempo de espera para ser atendido por el equipo de atención social durante el 2009 se ha reducido en casi dos días: mientras que en el 2008 se tardaba casi 17 días en el 2009 se tenía que esperar 15. Por el contrario, el tiempo de espera para la prestación efectiva del Servicio de Ayuda a domicilio en el 2009 ha aumentado prácticamente 5 días en comparación con el año anterior, situándose en los 13,3 días. La implantación de sistemas de atención a las quejas y reclamaciones de la ciudadanía presenta una evolución favorable: el 84% de los entes locales disponían de algún sistema de atención a las quejas el año 2009, en comparación con el 60% de 2008. Otro aspecto que presenta un aumento respecto a 2008 es el gasto corriente en servicios sociales por habitante que como media realizan los entes locales competentes: se ha pasado de 39,40€ anuales a 47,19€, un incremento cercano al 20%. DEP Institut colabora con el Departamento de Bienestar Social y Familia en proyectos sobre los servicios sociales locales desde 2008, fecha en que se emprendió el primer Análisis comparativo de los indicadores clave de los Planes de Actuación Local en materia de Servicios Sociales. El objetivo de este proyecto ha sido conocer la realidad de cada uno de los entes locales competentes en materia de servicios sociales de Catalunya, y con esta información, evaluar y continuar mejorando los servicios que se ofrecen gracias a la comparativa de los indicadores clave 2008-2009.