Durant el primer semestre del 2021, D’EP Institut ha portat a terme l’avaluació final del Pla per la Justícia de Gènere (endavant PJG) 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona. El PJG constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a l’eliminació de les desigualtats de gènere. Es tracta d’un Pla de tot l’Ajuntament i de tota la ciutat, de caràcter transversal, que busca incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques d’àrees i districtes; que planifica la integració del principi d’equitat de gènere en el funcionament de l’organització del consistori, i que, alhora, preveu un impacte positiu en la vida de les veïnes i veïns de la ciutat.

Els objectius de l’avaluació han estat els següents:
1.Analitzar si el disseny del PJG ha estat adequat en termes d’idoneïtat d’eixos i àmbits inclosos i de coherència de les actuacions per a la consecució dels objectius plantejats.
2.Determinar si l’abast del procés participatiu pel disseny del PJG ha estat l’adequat.
3.Valorar el grau d’execució del PJG en termes d’actuacions.
4.Assenyalar les fortaleses i febleses tant del disseny com de la implementació del PJG.
5.Analitzar els diversos elements que han influït en el desplegament i implementació del PJG des del punt de vista de la coordinació, lideratge i implicació institucional.
6.Valorar la mesura en què el PJG ha assolit els objectius fixats, s’ha transversalitzat la perspectiva de gènere i s’ha tingut en compte la perspectiva interseccional a l’Ajuntament de Barcelona.

Per tal d’assolir aquests objectius, D’EP Institut ha fet servir una metodologia mixta que ha consistit en l’anàlisi del seguiment de les actuacions; l’anàlisi dels indicadors d’objectius; entrevistes a informants clau; grups de discussió i sessions de treball. Les recomanacions proposades, tant en matèria de disseny com d’implementació i avaluació, han estat recollides per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps (DSGPT) de l’Ajuntament de Barcelona i estan sent implementades de cara a l’elaboració del nou PJG 2021-2025.

Per a més informació:
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_pla_per_la_justicia_de_genere_0.pdf

Laura Pérez explica l’avaluació del Pla per la Justícia de Gènere