Validació de les escales d’avaluació de les competències dels KitCaixa

Els KitCaixa són un conjunt de recursos educatius desenvolupats per la Fundació Bancària La Caixa (FBLC). L'objectiu principal és proporcionar recursos atractius, motivadors i senzills perquè professorat i alumnat s'engresquin a desenvolupar activitats que potenciïn l’adquisició de competències per part de l’alumnat. Cada KitCaixa treballa un conjunt concret de competències: Arduino (aprenentatge col·laboratiu basat en la experimentació), Comunica (habilitats comunicatives), Curiosity (mètodes d’ensenyament de les ciències basats en la indagació), Economia (capacitat d’iniciativa i esperit d’innovació), Hàbits Saludables (aspectes de la salut relacionats amb les activitats del dia a dia), Joves Emprenedors (emprenedoria) i Valors (educació dels valors ètics i socials). En aquest context, DEP Institut ha portat a terme la validació dels instruments per avaluar les competències de dos KitCaixa: el Curiosity i el Comunica. Per a aquesta validació, DEP Institut ha construït dos bancs d’ítems: un per avaluar les competències en ciències (Curiosity) i un altre per avaluar les competències comunicatives (Comunica). Una vegada construïts els bancs d’ítems, els tests d’avaluació de les competències científiques i comunicatives han estat validats gràcies a la participació de 10 centres educatius i de 921 alumnes de Catalunya, Madrid i Saragossa. Més informació: https://www.educaixa.com/ca/kits-para-la-clase

La primera experiència en democràcia deliberativa a Espanya en l’àmbit de la justícia penal i la finalitat del càstig

DEP Institut col•labora en l’experiència de democràcia deliberativa online

El professor de dret de la Universitat de Girona, el Dr. Daniel Varona, amb el suport de DEP Institut, està portant a terme la primera experiència online de democràcia deliberativa en l’àmbit de la justícia penal a Espanya. Es tracta d’un exercici de democràcia deliberativa en format online en base a una mostra representativa de la població espanyola. El projecte es desenvolupa en dues fases: la primera fase consisteix en un qüestionari al voltant de preguntes relacionades amb la justícia penal i la finalitat del càstig. Posteriorment, a la segona fase, es creen dos grups: el grup A visiona un documental on es reflexiona sobre el tema d’estudi, i el grup B rep un document informatiu sobre aquest tema i posteriorment participa a una experiència deliberativa en format de fòrum online dinamitzat pel Dr. Daniel Varona. Finalment, tant el grup A com el grup B, hauran de respondre el mateix qüestionari que van omplir a la primera fase. Mitjançant la selecció d’una mostra estadísticament significativa, es considera que les enquestes deliberatives representen “el que la massa popular en la seva totalitat pensaria sobre alguna qüestió política o sobre alguns candidats si se li donés la oportunitat per a una reflexió àmplia i accés a la informació” (Fishkin, 1995). En aquest sentit, es tractarà d’analitzar finalment quin ha estat l’efecte d’haver rebut informació addicional i/o participat en una experiència deliberativa en el canvi d’actituds envers la justícia penal i la finalitat del càstig.

Segona onada de l’Enquesta de Condicions de Vida del Prat de Llobregat

D’EP Institut va portar a terme la I Enquesta de Condicions de Vida del Prat de Llobregat entre els mesos de gener i febrer del 2020, acabant la recollida de dades poques setmanes abans de la declaració de l’estat d’alarma per la Covid-19. En aquest context, l’Ajuntament ha volgut realitzar una segona onada de l’enquesta per tal de conèixer com la crisi de la Covid-19 ha impactat en les condicions de vida de la població del municipi. En aquest context, entre els mesos de novembre i desembre del 2020, D’EP Institut va entrevistar 600 persones. D’aquestes, 349 (el 58,2%) han tornat a respondre a la segona onada, mentre que les 251 restants que no han pogut o no han volgut participar a la segona onada han estat substituïdes per persones amb característiques sociodemogràfiques similars en base al sexe, l’edat i el districte de residència. Entre els resultats més destacats trobem que el 24,2% de la població en edat laboral i capacitat per a treballar del Prat de Llobregat ha vist negativament afectada la seva situació laboral al llarg del 2020; que el 15,3% reconeix haver tingut dificultats per a realitzar les despeses habituals en oci o lleure durant els darrers 6 mesos; o que el 45,7% reconeix haver viscut durant els últims 6 mesos alguna situació emocional complicada amb la que podria haver necessitat ajuda. Per a més informació: Enquesta de Condicions de Vida (ECV) (elprat.cat) http://revista.elprat.cat/260/24/

DEP Institut realitza la Diagnosi de la vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge a Palau-solità i Plegamans

L’estudi conclou que les problemàtiques més greus al municipi són l’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar, les dificultat d’accés a l’habitatge de lloguer, els habitatges buits, les ocupacions i els serveis punxats, els habitatges en mans dels bancs, l’accessibilitat als habitatges de les urbanitzacions i les dificultats de pagament. La diagnosi, realitzada a partir de l’anàlisi quantitativa i qualitativa, ha pogut identificar tant les problemàtiques com les causes que les produeixen.  En aquest sentit, per exemple, l’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar en comparació amb l’habitatge unifamiliar s’explica en gran part per la gran dispersió urbanística del municipi i per la poca alçada dels seus habitatges. En canvi, les dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer deriven substancialment de l’escassa oferta existent, més que no pas del seu preu. D’altra banda, les problemàtiques d’habitatges buits i ocupacions i serveis punxats estan molt vinculades a la problemàtica dels habitatges en mans dels bancs, ja que en gran mesura els habitatges buits i els habitatges ocupats són propietat d’entitats financeres. Un dels col·lectius més afectats per aquestes problemàtiques és la població jove, molta de la qual ha endarrerit la seva emancipació o ha decidit anar a viure a altres municipis degut a aquestes problemàtiques. Tot i així l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha començat ja a emprendre accions per millorar les situacions de vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge com la realització de noves promocions d’habitatge plurifamiliar de compra i de lloguer i reunions amb els diferents agents implicats en les problemàtiques d’habitatges buits i habitatges en mans dels bancs.