L’estudi conclou que les problemàtiques més greus al municipi són l’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar, les dificultat d’accés a l’habitatge de lloguer, els habitatges buits, les ocupacions i els serveis punxats, els habitatges en mans dels bancs, l’accessibilitat als habitatges de les urbanitzacions i les dificultats de pagament.

La diagnosi, realitzada a partir de l’anàlisi quantitativa i qualitativa, ha pogut identificar tant les problemàtiques com les causes que les produeixen.  En aquest sentit, per exemple, l’escassa oferta d’habitatge plurifamiliar en comparació amb l’habitatge unifamiliar s’explica en gran part per la gran dispersió urbanística del municipi i per la poca alçada dels seus habitatges. En canvi, les dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer deriven substancialment de l’escassa oferta existent, més que no pas del seu preu. D’altra banda, les problemàtiques d’habitatges buits i ocupacions i serveis punxats estan molt vinculades a la problemàtica dels habitatges en mans dels bancs, ja que en gran mesura els habitatges buits i els habitatges ocupats són propietat d’entitats financeres.

Un dels col·lectius més afectats per aquestes problemàtiques és la població jove, molta de la qual ha endarrerit la seva emancipació o ha decidit anar a viure a altres municipis degut a aquestes problemàtiques. Tot i així l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha començat ja a emprendre accions per millorar les situacions de vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge com la realització de noves promocions d’habitatge plurifamiliar de compra i de lloguer i reunions amb els diferents agents implicats en les problemàtiques d’habitatges buits i habitatges en mans dels bancs.