Indicadors clau de les TIC a Catalunya 2013

DEP Institut realitza aquest informe per a idigital i el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno)

Els nivells d’Internet a les llars catalanes estan per sota dels de la UE-27, el 71,5% respecte al 76,0%. Tanmateix, entre les llars que disposen d'Internet, a Catalunya és més habitual que a la UE-27 que aquesta connexió sigui de banda ampla. Així es desprèn dels resultats de l’informe d’
Indicadors clau de les TIC a Catalunya 2013, presentat el mes de febrer i realitzat per DEP Institut per encàrrec del CTecno. D'aquest estudi també s'extreu que els principals usos que fa la ciutadania de la Xarxa a Catalunya, són els de la cerca d’informació sobre béns i serveis i els de les relacions a través de xat i missatgeria. Així mateix, van prenent pes altres activitats com la banca en línia (49,3%) o les accions destinades a la cerca de feina en línia (27,2%). Pel que fa a les empreses, el 76,2%, disposen de pàgina web. El 97,8% de les companyies consultades afirmen usar Internet per cercar informació i més del 50% confirma utilitzar-lo també per a obtenir serveis de postvenda/prevenda (atenció al client) i per a observar el comportament del mercat. Respecte a la interacció més habitual amb l’Administració electrònica per part dels ciutadans i ciutadanes i les empreses és l’obtenció d’informació de pàgines web (57,2% i 74,9%, respectivament). Així mateix, es constata que el nivell d’adquisició de béns i serveis en línia tant per part de la ciutadania (25,1%) com de les empreses (12,4%) és discret en comparació amb la UE-27. L’estudi ha ampliat el seu anàlisi a sectors com el de la sanitat i el de l’educació. En aquest sentit, destaca que la majoria dels centres de salut de Catalunya es troben connectats a l’Història Clínica Compartida (81,6%) i que la major part dels centres educatius de Catalunya disposen de connexió a Internet (99,9%), principalment a través d’ADSL (88,8%). L’informe d’Indicadors clau de les TIC a Catalunya 2013 és un quadre d’un total de 186 indicadors organitzats en 10 àmbits, que té com a principal objectiu mostrar una radiografia fiable de les TIC en els diferents àmbits econòmics i socials de Catalunya.

Sant Cugat del Vallès una ciutat per i per a tots

4DEP porta a terme la 2a onada d'Indicadors Estratègics per a l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació El 46,9% de la població de Sant Cugat està bastant d'acord amb que la seva ciutat està pensada per a tothom. La mitjana del grau d'acord és, en aquest cas, de 6,7 punts sobre 10, lleugerament superior a la del novembre del 2008. Així ho confirma la 2a onada d'Indicadors Estratègics realitzada per DEP Institut i impulsada per l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, amb el propòsit de millorar la gestió municipal. El càlcul d'aquests indicadors estratègics ha permès estudiar el grau d'assoliment dels objectius concrets del Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica (2008-2011). Com en l'anterior edició, l'estudi s'ha basat en 800 entrevistes a homes i dones empadronats a Sant Cugat del Vallès, de 17 anys o més. Gràcies a aquests de Indicadors Estratègics entre d'altres elements, Sant Cugat encapçala per segon any consecutiu el rànquing d'ajuntaments més transparents de l'Estat. Algunes de les temàtiques estudiades a la present onada han estat les següents: Les famílies La mitjana de satisfacció de la població que viu en llars familiars pel fet de residir a Sant Cugat és de 7,7 punts sobre 10. A més, el 73,2% de la ciutadania identifica Sant Cugat com una ciutat força o totalment adequada per a tota la família. La gent gran Pel que fa a les percepcions de la població de més de 65 anys, el 65,6% assegura estar bastant o totalment d'acord amb la idea que la seva ciutat s'adequa a les seves necessitats. Pel que fa al 2008, el conjunt de població que recolza aquesta afirmació ha augmentat en més de 8 punts percentuals. La seguretat La mitjana de valoració del nivell de seguretat a la ciutat és de 6,9 ​​punts sobre 10. Evolutivament, encara que la mitjana s'ha mantingut en relació amb l'última vegada en què va ser testada, es pot observar una tendència positiva des del novembre del 2007. Els nouvinguts La mitjana de valoració del sentiment de pertinença al municipi és de 6,3 punts sobre 10. En relació amb el novembre del 2008, ha augmentat el percentatge de població que identifica Sant Cugat com una ciutat força o totalment acollidora passant del 78,0% al 83,8%. Els carrers de la ciutat D'entre els analitzats, l'aspecte del municipi millor valorat ha estat el mobiliari urbà amb 6,7 punts sobre 10, seguit de la neteja i higiene dels carrers, amb 6,6, la xarxa de clavegueram amb 6,4 punts i el enllumenat públic amb 6,3. L'aspecte pitjor valorat amb 5,8 punts sobre 10 ha estat la pavimentació dels carrers del municipi. L'habitatge La gestió del consistori en matèria d'habitatge públic rep una mitjana de valoració de 6,3 punts sobre 10. Evolutivament, la mitjana de valoració de la gestió del consistori en aquest aspecte presenta un creixement des del novembre del 2008. L'origen de l'estudi L'Ajuntament de Sant Cugat i DEP porten treballant junts des del 2002 amb l'Observatori Sociològic Municipal. Ara, a més, des de fa dos anys també ho fan amb el Pla d'Alineació i  Competitivitat Estratègica (PACTE).

Estudi trastorns per consum d’alcohol a les unitats d’atenció primària i especialitzada a Europa

DEP Institut es fa càrrec de les entrevistes presencials a centres d’atenció primària i centres d’atenció especialitzada de Catalunya

A l’actualitat, els trastorns pel consum d’alcohol constitueixen un problema de salut important a la nostra societat, associant-se a múltiples malalties (fetge, pàncrees, problemes metabòlics i del sistema nerviós principalment), així com una reducció de la qualitat de vida dels pacients. A més, els trastorns pel consum d’alcohol estan infratractats. Així, es calcula que als països de la Unió Europea, menys del 10% de les persones amb aquesta condició reben tractament en el mateix any. En aquest context, la Universitat de Dresden està liderant un projecte a nivell europeu amb l’objectiu de caracteritzar el perfil de pacients que es visiten a la consulta per trastorns pel consum d’alcohol tant a l’atenció primària com a l’especialitzada. A Espanya, el projecte està coordinat per la Unitat d’Alcohologia i drogodependències de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona, que compta amb la col·laboració de DEP Institut que està realitzant durant els mesos de febrer i març un total de 1.200 entrevistes presencials a centres d’atenció primària i 150 a centres d’atenció especialitzada de Catalunya. Amb la informació obtinguda a través d’aquestes entrevistes, es pretén conèixer millor quins són els factors associats al retràs en el diagnòstic dels trastorns per consum d’alcohol i dissenyar estratègies per a solucionar-lo. Més informació:
blog.hospitalclinic.org

DEP Institut continua col·laborant amb l’IMD de l’Ajuntament de Barcelona

Durant els propers mesos gestionarà la Secretaria de l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom

L’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom és una eina creada per dinamitzar els processos de participació entre ciutadania, polítics i tècnics, per tal de millorar l’accessibilitat dels entorns urbans dels serveis i crear nous models de gestió que tinguin en compte les característiques i els interessos de les persones que viuen als municipis. La funció de l’Observatori és conèixer, avaluar i informar sobre la situació de la ciutat i l’intercanvi d’experiències encaminades a aconseguir que la interacció entre la ciutat i tots els seus habitants sigui més amable i afavoreixi l’evolució positiva de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, l’encàrrec fet a DEP Institut consisteix en:
  • La cerca i publicació de bones pràctiques de polítiques públiques implementades per ajuntaments de diferents països d’Europa en matèria de discapacitat.
  • La gestió de les altes de nous municipis adherits a l’Observatori i l’actualització de les dades dels seus membres.
  • L’actualització de la pàgina web de l’Observatori: Gent de l’Observatori, Iniciatives d’Interès i Actualitat.
  • La difusió de continguts en dos àmbits: la realització i enviament d’una newsletter mensual i la creació i gestió del compte de twitter.
Per a més informació, veure:
www.bcn.cat/europeforall

A Vilafranca del Penedès hi ha 110 entitats amb oferta d’aprenentatge

Dels més de 1.400 cursos existents el 21,1% són d'idiomes segons el cens confeccionat per DEP Institut A Vilafranca del Penedès (Barcelona) hi ha un total de 110 entitats amb oferta formativa. Dels més de 1.400 cursos que s'estima que s'imparteixen, els idiomes són la temàtica predominant amb el 21,1%. En segon lloc, amb el 15,4%, trobem l'educació musical, la dansa i el teatre i amb l'11,3% els cursos relacionats amb l'esport. Aquesta informació s'extreu del cens i l'estudi de les entitats amb oferta d'aprenentatge de la ciutat catalana, desenvolupat per DEP Institut en el marc del projecte innovador Aprendre a Vilafranca. Aquest projecte s'està duent a terme des del Servei de Foment de l'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. Més de la meitat de les entitats que concentren l'oferta d'aprenentatge a Vilafranca pertany al tercer sector (53,1%). Entre aquestes, destaquen les entitats culturals o de lleure amb el 26,3%. El sector privat amb ànim de lucre representa el 31,3%, el 26,3% del qual correspon a les empreses. De tots aquests organismes més de la meitat no disposa de pàgina web on donar-se a conèixer, per això la informació extreta del cens s'integrarà en un portal on-line, confeccionat per Educaweb.com, on es presentaran les característiques i la formació que imparteixen les diferents entitats, a més de les seves dades de contacte. Dins del web també s'incorporarà una eina d'orientació professional anomenada Ipsum. Així mateix, DEP Institut realitzarà un estudi sobre les necessitats d'aprenentatge de la població i la demanda de professionals per part de les empreses. Com a punt final d'Aprendre a Vilafranca, Educaweb.com organitzarà una fira de l'orientació on es presentaran totes les iniciatives que s'han dut a terme amb l'objectiu de millorar el capital humà de la ciutat, incidint en la formació i l'ocupació dels ciutadans.

Protocol de seguiment dels Plans Individuals d’Atenció (PIA)

DEP Institut ha participat en la definició del model de seguiment dels PIA

DEP Institut ha participat, per encàrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i amb la col•laboració del Consell Comarcal del Maresme, en la definició del seu model de seguiment dels Plans Individuals d’Atenció (PIA). Els principals objectius a assolir en l’elaboració del protocol de seguiment dels PIA han estat els següents:
  • Definir de forma consensuada el model de seguiment de l’evolució de la situació de les persones beneficiàries d’un PIA.
  • Unificar els criteris per a l’elaboració de circuits de priorització, canalització i periodització dels seguiments.
  • Elaborar els indicadors de seguiment de la situació de la persona usuària per a realitzar, si escau, una diagnosi de la necessitat de modificació del servei.
Per tal d’assolir els objectius proposats s’ha portat a terme una recopilació i revisió d’experiències publicades en aquest àmbit; la dinamització de 6 sessions de treball per a definir el model amb els responsables del projecte per part de la Diputació de Barcelona i els membres de la Comissió de Planificació de la Dependència del Consell Comarcal del Maresme; la realització d’una prova pilot aplicant el protocol de seguiment i, finalment, la validació del procediment i la generació de la documentació associada. Durant la primera setmana de juliol, DEP Institut portarà a terme un seminari sobre el model de seguiment de les persones beneficiàries de serveis i prestacions de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (LAPAD) en el marc de la XXII Escola d’Estiu de la Diputació de Barcelona (més informació:
http://www.diba.cat/cjs).

Personnel Satisfaction Surveys (PSS)

DEP Institut participa en un projecte per a desenvolupar un sistema d’avaluació en entorns empresarials

DEP Institut, en consorci amb SCYTL, ha rebut cofinançament per part del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme en el marc del Pla Nacional d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (# TSI -020601-2012-15) per tal de desenvolupar una sol·lució innovadora: el Personnel Satisfaction Surveys (PSS). Així doncs, el principal objectiu del consorci és desenvolupar PSS, un sistema innovador per evaluar l’entorn de treball d’una empresa per tal d’incidir en la millora de la productivitat i la satisfacció dels seus treballadors. El resultat del projecte es traslladarà en una plataforma tecnològica que podrà ser comercialitzada entre PIMES i grans companyies. DEP Institut participarà en les diferents fases del projecte aportant els seus coneixements i àmplia experiència en processos d’avaluació. El Proyecto Personnel Satisfaction Surveys (PSS), con la participación de SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, SA y DEP INSTITUT, S.L., con número de expediente TSI-020601-2012-15, ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. El objetivo del proyecto es el desarrollo de un innovador sistema para evaluar el entorno de trabajo de una empresa que permita mejorar su productividad al aumentar la satisfacción de sus empleados, especialmente en empresas de sectores basados en capital humano. ministerio-industria-energia

Guidance at school: comparative European experiences

Conferència final del projecte europeu Widening the Future

El 4 de setembre celebrem a Siena la Conferència final del projecte europeu Widening the Future. Aquesta iniciativa, finançada per la Comissió Europea en el marc del programa Comenius, ha tingut com a principals objectius fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre escoles, mestres, tutors, orientadors i psicopedagogs; conèixer i crear nou coneixement sobre l’orientació acadèmica i professional a Primària; i identificar recursos pedagògics i d’orientació per l’alumnat. El projecte ha implicat escoles i mestres de cinc països: Dinamarca, Espanya, Itàlia, el Regne Unit i Romania a través dels set socis que han participat en el projecte: Provincia di Siena (líder del projecte), Centro Studi Pluriversum (coordinador), Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, DEP Institut, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Cascaid Ltd i University College de Capital. La Conferència comptarà amb la presentació per part d’Annalisa Cannoni, en representació de la Comissió Europea (DG Educació i Cultura), seguit de les presentacions magistrals de Ronald Sultana, professor de la Universitat de Malta i director de EMCER, Jørgen Brock, del Ministeri d'Educació de Dinamarca i membre de ELGPN, Nicki Moore, investigador de la Universitat de Derby, Marius Martínez, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la AIOSP, i Giulio Iannis, expert de l'orientació professional del Centre Studi Pluriversum. Les sessions finals les duran a terme Giovanna Del Gobbo, professora i investigadora a la Universitat de Florència, i Speranzino Ferraro, representant de l'orientació professional del Ministeri d'Educació italià. El programa de la jornada també inclou presentacions d'experts i professionals de les escoles i els serveis implicats en les accions del projecte (bones pràctiques i prova pilot d’una eina d’orientació adreçada a l’alumnat de Primària). Programa de la Conferència. Més informació:
https://facebook.com/WideningTheFuture El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta comunicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

DEP Institut realitza el Baròmetre semestral de Barcelona 2013

La primera de les dues onades anuals d’aquest estudi que promou l’Ajuntament de Barcelona s’ha realitzat entre l’11 i el 17 de juny i consta de 800 entrevistes telefòniques realitzades a una mostra representativa de la població barcelonina

De les dades del Baròmetre se’n desprenen, entre d’altres conclusions, que l'Ajuntament de Barcelona és l'administració més ben valorada pels ciutadans (68,7%) respecte la Generalitat (51,1%) i el Govern espanyol (17,9%). Tanmateix, cal destacar que el 65,6% de les persones entrevistades consideren que la situació econòmica de Barcelona és dolenta o molt dolenta (el 85,6% quan es fa referència a Catalunya i el 94% en relació amb l’Estat espanyol). En aquest sentit, pel que fa als problemes més grans de la ciutat, un de cada tres assenyala aspectes relacionats amb l’atur i les condicions de treball (33,8%). Pel que fa a la valoració dels esdeveniments que se celebren a la ciutat, nou de cada deu barcelonins i barcelonines consideren molt o bastant positiu que Barcelona sigui seu d’esdeveniments culturals, econòmics i esportius, alhora que perceben el benefici econòmic que representen, especialment en l’economia de la ciutat. Finalment, del bloc polític del Baròmetre, destaca que l’alcalde Xavier Trias (amb un 90,9% de notorietat) és l’únic líder municipal que aprova (5,1) i que, en intenció directa de vot, CiU encapçala els resultats amb un 18%, tres punts percentuals més que als resultats de les eleccions municipals del 2011, mentre que ERC continua al segon lloc que va ocupar a l'anterior baròmetre de desembre amb un 10% de la intenció de vot (2,9% als resultats de les municipals). Més informació:
w110.bcn.cat/MediaPremsa/Continguts/r13019_Barometre_juny_Resum.pdf