DEP Institut col•labora amb la Diputació de Barcelona en l’elaboració d’una diagnosi sobre la diversitat funcional al municipi de Santa Perpètua de Mogoda.

Els objectius d’aquesta diagnosi són quatre: i) Obtenir les dades i la informació necessàries per tal de fer un diagnòstic adequat a les necessitats existents i previstes; ii) Avaluar el nivell de desplegament de recursos i serveis en l’àmbit de les persones amb diversitat funcional de l’ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda; iii) Facilitar les definicions de les accions i actuacions necessàries per donar resposta a les necessitats actuals i futures, i iv) Proposar una agenda per a la seva execució.

Per a realitzar aquesta diagnosi, s’ha fet servir una doble metodologia. Per una banda, des del punt de vista quantitatiu, s’han recollit dades estadístiques sobre la diversitat funcional al municipi i s’ha realitzat una enquesta dirigida a centres educatius i una altra dirigida a tots els departaments municipals. Des de la perspectiva qualitativa, s’han realitzat entrevistes a informants clau i dos grups de discussió: un amb el Consell de Benestar del municipi, i un altre amb persones afectades.

El suport en l’elaboració de diagnòstics sobre la diversitat funcional forma part del catàleg de serveis que ofereix la Diputació de Barcelona als Ajuntaments que ho sol•licitin.