DEP Institut participa en el projecte LEADER: recursos d’aprenentatge i presa de decisions

El projecte LEADER, cofinançat a través del Programa Erasmus + de la Unió Europea, identificarà o desenvolupar recursos i metodologies per a desenvolupar i avaluar habilitats de gestió de la carrera professional (CMS, les sigles en anglès). LEADER també té l’objectiu d’oferir eines útils a orientadors i orientadores professionals per implementar programes d’orientació de habilitats per la gestió de la carrera professional .   Les activitats i resultats de LEADER inclouen: - L’anàlisi de les necessitats d’orientació i de marcs de habilitats per la gestió de carrera en 6 països per definir un model compartit; - Adaptació d’eines TIC del consorci per ajustar-les a les necessitats d’orientadors/es i usuaris/ies; -Prova pilot dels millors recursos i activitats de disseminació; - Desenvolupament de mòduls de formació per orientadors/es i mestres basats en l’aprenentatge cooperatiu - Creació d’una plataforma on-line per l’aprenentatge cooperatiu.   Al desembre  de 2014 el consorci de 6 països (Espanya, Itàlia, Regne Unit, Grècia, Romania i Turquia) es va reunir a la Universitat de Derby, Regne Unit per mantenir la primera reunió del projecte i organitzar el treball a realitzar durant aquest projecte que finalitzarà a l’agost de 2017.   Enguany, durant el mes de maig de 2015 el consorci es va reunir a la Universitat Çukurova, d’Adana, Turquia per mantenir la segona reunió del projecte per parlar del primer anàlisi de les habilitats per la gestió de la carrera professional als 6 països. Més informació a la pàgina web del projecte: www.leaderproject.eu

115 de cada 1000 personas han sido usuarias de los servicios sociales locales en Catalunya el año 2009

DEP ha participado en el Análisis comparativo de los indicadores clave de los Planes de Actuación Local en materia de Servicios Sociales 2009 Los servicios sociales locales en Catalunya han atendido al 11,56% de la población catalana en 2009, porcentaje que ha aumentado 0,59 puntos porcentuales respecto el 2008. Gracias al incremento en 2009 del número de trabajadores y trabajadoras sociales y de educadores y educadoras sociales de los equipos básicos de atención social (EBAS), -el 8,2% y el 20,4% respectivamente en comparación con el año anterior-, el ratio de personas atendidas en Catalunya por los profesionales de los EBAS ha descendido, pasando de 465,67 personas en el 2008 al 420,50 el año anterior. Estos datos se extraen del Análisis comparativo de los indicadores clave de los Servicios Sociales Básicos en Catalunya en el ejercicio 2009, en el que DEP ha colaborado por encargo del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, cabe destacar el aumento del 38% en el número absoluto de personas atendidas en el periodo 2008-2009, pasando de 38.486 a 53.132. La ley 12/2007 de Servicios Sociales de Catalunya marcó como objetivo para 2009 que el 4% de los ciudadanos de como mínimo 65 años fuera atendido por el servicio de ayuda a domicilio. Los resultados del análisis muestran que en Catalunya la cifra de cobertura se situó en el 3,39%, cerca de 41.300 personas. De las ocho demarcaciones analizadas, las del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Lleida no alcanzan este porcentaje. Por cada 1.000 menores de 18 años hay un total de 5,85 plazas en los centros abiertos de intervención socioeducativa, cifra que se mantiene respecto al año anterior. La media de tiempo de espera para ser atendido por el equipo de atención social durante el 2009 se ha reducido en casi dos días: mientras que en el 2008 se tardaba casi 17 días en el 2009 se tenía que esperar 15. Por el contrario, el tiempo de espera para la prestación efectiva del Servicio de Ayuda a domicilio en el 2009 ha aumentado prácticamente 5 días en comparación con el año anterior, situándose en los 13,3 días. La implantación de sistemas de atención a las quejas y reclamaciones de la ciudadanía presenta una evolución favorable: el 84% de los entes locales disponían de algún sistema de atención a las quejas el año 2009, en comparación con el 60% de 2008. Otro aspecto que presenta un aumento respecto a 2008 es el gasto corriente en servicios sociales por habitante que como media realizan los entes locales competentes: se ha pasado de 39,40€ anuales a 47,19€, un incremento cercano al 20%. DEP Institut colabora con el Departamento de Bienestar Social y Familia en proyectos sobre los servicios sociales locales desde 2008, fecha en que se emprendió el primer Análisis comparativo de los indicadores clave de los Planes de Actuación Local en materia de Servicios Sociales. El objetivo de este proyecto ha sido conocer la realidad de cada uno de los entes locales competentes en materia de servicios sociales de Catalunya, y con esta información, evaluar y continuar mejorando los servicios que se ofrecen gracias a la comparativa de los indicadores clave 2008-2009.

La taxa d’atur dels professionals TIC és 7,2 punts percentuals per sota de la corresponent a Catalunya

4DEP ha participat en la realització del projecte sobre el mercat de treball de les enginyeries i els estudis tècnics Tot i que s'ha produït un augment de la taxa d'atur dels professionals TIC, passant d'un 4,1% a l'2008 al 10,7% l'any 2010, aquesta se situa 7,2 punts percentuals per sota de la corresponent a Catalunya per el primer trimestre de 2010. S'estima que el 2009 la xifra de persones ocupades en oficis TIC s'ha reduït el 3,5% respecte al 2007, passant de 115.000-111.000 professionals. La reducció d'ocupats TIC és inferior a la disminució experimentada pel conjunt d'ocupats a Catalunya, que va variar a la baixa un 9,2%, passant de 3.510.600-3.188.900 persones. Com a resultat, el pes de l'ocupació TIC en el total de l'economia catalana ha crescut del 3,28% al 3,48%. Així es desprèn de l'estudi La situació laboral, oportunitats i perspectives dels professionals TIC a Catalunya, 2010 impulsat per la FOBSIC i el Programa Enginycat del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i realitzat per DEP Institut. Aquest projecte s'ha confeccionat de manera paral·lela a l'estudi de la situació laboral, oportunitats i perspectives del conjunt de professionals titulats en carreres de l'àrea tècnica a Catalunya. En aquest marc, s'ha dut a terme una anàlisi específica dels professionals del sector TIC, en la línia de l'estudi que es va publicar al desembre de 2008 amb la finalitat de captar l'evolució d'aquest col·lectiu dins el mercat de treball català. De l'estudi també s'extreu que encara 8 de cada 10 ocupats TIC tenen uns ingressos superiors al salari brut anual mitjà de Catalunya (22.100,86 €), el nivell salarial és l'aspecte amb el qual els professionals estan menys satisfets, especialment en el cas del col·lectiu d'Electrònica, els professionals amb nivel de Cicle Formatiu i el personal operatiu. Condicions laborals Pel que fa a les condicions laborals, de l'estudi s'extreu que la modalitat de contractació predominant entre els ocupats TIC per compte d'altri és la indefinida, amb el 72,3%. No obstant això, respecte de 2008 el nombre de professionals TIC ocupats per compte propi ha crescut del 14,5% al ​​16,3% del total. Formació complementària El 90,4% professionals considera que es dóna una necessitat de reciclatge constant que pot minvar atractiu als estudis TIC. El 66,2% ha realitzat algun tipus de formació complementària en els últims dos anys. D'aquests, el 61,4% de professionals, ho ha fet per aprofundir en coneixements específics de la seva àrea de formació. A més, 4 de cada 10 han cursat formació per millorar competències transversals, com poden ser els idiomes. Percepció La percepció del sector i l'exercici professional TIC per part dels professionals és bona i això es plasma en el fet que el 65,1% dels professionals TIC tornaria a triar la mateixa formació. Els professionals TIC que han cursat cicles formatius o estudis de nivell inferior són els que més es plantegen canviar de feina. Els aspectes més valorats a l'hora de considerar aquest canvi són el desenvolupament de tasques de més nivell o de valor afegit i les millores salarials.

L’1,4% de les llars de Catalunya pateixen problemàtiques d’exclusió residencial

L'Estudi Exclusió residencial a Catalunya, realitzat per DEP, ha estat inclòs en el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge Dels 2.608.004 llars que hi ha al conjunt de Catalunya, l'1,4% presenta problemes d'exclusió residencial. Dels 36.808 casos detectats el 41,9% es correspon a llars insegures, els quals fan referència a persones que no paguen cap tipus de lloguer i que viuen temporalment o bé amb la família o amics o bé en llocs de residència sense estatus legal; el 33,8% fa referència a habitatges inadequats -Caravanes, barraques, habitatges inapropiades o en situació d'amuntegament; el 15% a persones sense habitatge que són aquelles que viuen en albergs, asils o centres d'internament; i el 9,3% a sense sostre que són persones que viuen un espai públic i que o bé poden dormir al ras o en refugis nocturns. Així ho confirma l'estudi Exclusió residencial a Catalunya, presentat el dimarts 4 de maig i realitzat per DEP per a la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. Aquest ha estat inclòs en el Pla territorial sectorial de l'Habitatge. Els objectius d'aquest estudi han estat quantificar i mapificar territorialment la població en situació d'exclusió residencial a Catalunya i analitzar les característiques de la població que actualment es troba en aquesta situació. Segons les últimes dades obtingudes durant el segon quadrimestre del 2009 el nombre de sense sostre i sense habitatge ha augmentat respecte a l'any 2002, concretament ho ha fet el 27,6% i el 18,1% respectivament. Barcelona ciutat és on més situacions de mal allotjament es donen, excepte en el cas dels sense llar on és el Camp de Tarragona l'àrea amb més casos, concretament un total de 939 dels 5.526 que hi ha a tot Catalunya. En relació amb la seva població, en canvi, hi ha altres territoris, com les àrees de Solsona, Tortosa, la Seu d'Urgell o Girona-Salt, que tenen més casos, registrats per cada mil habitants. De l'estudi també es desprèn que les persones que pateixen mal allotjament en general són homes, a excepció dels casos d'habitatge insegur on predominen les dones. Pel que fa a l'edat, la majoria de la població en perill d'exclusió residencial té entre 35 i 64 anys, menys en les situacions de barraquisme on la franja d'edat predominant és dels 18 als 34 anys. La novetat d'aquesta anàlisi rau en la metodologia emprada, ja que s'ha utilitzat la tipologia europea de l'exclusió social residencial (ETHOS). Segons aquesta classificació, l'exclusió social residencial es pot manifestar en quatre tipologies: sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur i habitatge inadequat. Aquesta és una classificació no estanca, és a dir, que les persones poden passar fàcilment d'una categoria a una altra precipitades per esdeveniments de la seva vida com la pèrdua de la feina, una ruptura familiar o l'entrada en un procés de malaltia greu.  

DEP és partner del projecte Career Guidelines centrat en un model d’orientació per nous perfils professionals

La proposta s'emmarca dins del Programa d'Aprenentatge Permanent del projecte Leonardo da Vinci DEP forma part, juntament amb altres 10 partners de tot Europa, de l'equip de treball que està desenvolupant el projecte Career guidelines: Information and guidance on new careers and training pathway. El propòsit d'aquesta iniciativa, la qual té com a data de finalització el 2011, és millorar la qualitat dels serveis d'orientació i assessorament dels serveis públics d'ocupació mitjançant l'adaptació en el context italià d'una eina d'orientació acadèmica i professional d'àmbit internacional, que defineixi els perfils i els interessos professionals i els itineraris formatius a seguir. A més, aquest model permetrà avaluar les necessitats del mercat de treball, i establirà llaços entre l'orientació, la formació i el món laboral, amb la finalitat de millorar la correspondència entre la demanda i l'oferta formativa. El passat dijous 14 i el divendres 15 de gener es va celebrar a Ancona (Itàlia) la primera trobada de tots els partners del projecte, per tal de donar-se a conèixer i establir una metodologia de treball i un punt de partida. DEP és l'únic membre espanyol que participa en la iniciativa. La seva tasca consisteix en la supervisió tècnica i metodològica, amb responsabilitats específiques en l'avaluació del procés de transferència i divulgació dels resultats, especialment a nivell internacional. Així mateix, DEP participarà en el Comitè Tècnic del projecte oferint el seu assessorament pel que fa a les tecnologies utilitzades en l'àmbit de l'orientació. Aquesta no és la primera vegada que DEP participa en una iniciativa europea d'aquest àmbit, ja que ha estat partner del Programa Pilot TACTIC i del projecte "Virtual Job Club", tots dos també relacionats amb el projecte Leonardo da Vinci.

Conferència internacional de JobTribu: Noves tecnologies per l’orientació professional

DEP Institut ha participat a l’acte internacional de cloenda del projecte Jobtribu a Itàlia

Com a soci d'aquest projecte europeu, DEP Institut ha participat en la conferència "New Technologies for career guidance and networking" amb una ponència a càrrec de Rachel Nelson, responsable de projectes internacionals, sobre "Self-guidance using online databses and social networks". A la ponència es van presentar dues eines d'orientació acadèmica i professional d’Educaweb: el
GR i el NEPTU i també es va parlar sobre com es promociona l’ús d’aquestes eines a les xarxes socials. La conferència ha estat centrada en els nous reptes de l’orientació professional i els serveis d’ocupació per donar suport als joves, la seva ocupabilitat i la gestió de les habilitats transversals de la carrera, des d’una perspectiva europea. A més s'han realitzat sessions específiques, dedicades a una selecció de metodologies i eines dins dels contextos del consorci i basades en estratègies operatives per a integrar eines TIC en els serveis d’orientació. El programa de la conferència va incloure diverses presentacions en directe i a distància d’experts internacionals i professionals dels serveis d’orientació involucrats en les proves pilot, de diversos països europeus. Per més informació: www.jobtribu.eu

Més del 85% dels graduats a ELISAVA troba feina relacionada amb els estudis en menys de 6 mesos

DEP s'ha fet càrrec de l'estudi sobre la incorporació laboral dels graduats de l'Escola Superior de Disseny El 88,3% dels titulats a l'Escola Superior de Disseny ELISAVA troba feina en menys de sis mesos i el 36,7% triga menys d'un mes en treballar en una feina pròpia de la seva formació. Així ho confirma l'estudi realitzat per DEP Institut sobre la incorporació laboral de les persones que han finalitzat els estudis de grau entre l'any 2005 i 2008 a ELISAVA. En una escala del 0 al 10, les persones graduades consideren que la dificultat per obtenir el primer treball propi de la formació cursada és molt baixa (2,3 punts). Alhora, la seva satisfacció amb la feina és notable (7,1 punts), sobretot a causa de que el contingut d'aquesta és altament valorat (7,1 punts). Els aspectes més destacats d'ELISAVA per part dels enquestats han estat la bona formació en eines informàtiques i digitals, la qualitat del professorat que imparteix els aprenentatges i el programa docent dels estudis de grau. La població d'estudi ha estat l'alumnat graduat dels anys 2005-2006, 2006-2007 i 2007-2008 en alguns dels tres estudis de grau que ofereix l'escola ELISAVA: Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial i Grau Superior en Disseny. ELISAVA i DEP ja han treballat junts anteriorment. El 2007, DEP va realitzar un projecte per a l'Escola Superior de Disseny sobre el perfil del seu alumnat de màsters i postgraus. D'aquest s'extreia que el 56,2% dels seus estudiants eren estrangers i que el perfil predominant, amb el 37,4%, era el de l'alumna de 25 o més anys provinent de Mèxic, Brasil, Portugal i Itàlia. Actualment DEP Institut i ELISAVA continuen treballant en altres estudis centrats en la situació laboral de qui ha realitzat formació de màster o postgrau en aquest centre i en la satisfacció de les empreses ocupadores.

Com ajudar a transformar els seus somnis en projectes acadèmics i professionals reals?

DEP Institut està treballant en un projecte europeu que pretén analitzar i millorar l’orientació entre l’alumnat de Primària

Widening the Future és un projecte finançat per la Comissió Europea dintre del marc del programa Comenius, en el que participen entitats del sector de cinc països europeus: Dinamarca, Espanya, Itàlia, el Regne Unit i Romania. L'objectiu d'aquest projecte, en que DEP Institut és soci, és analitzar i millorar l’orientació acadèmica i professional entre l’alumnat de Primària. Amb aquesta iniciativa es vol fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre escoles, mestres, tutors, orientadors i psicopedagogs; conèixer i crear nou coneixement sobre l’orientació acadèmica i professional a Primària i identificar recursos pedagògics i d’orientació per l’alumnat. Widening the Future també inclou el desenvolupament i realització de sessions de formació i intercanvi basats en l’aprenentatge cooperatiu perquè escoles, mestres, tutors i psicopedagogs puguin incorporar i millorar activitats d’orientació amb l’alumnat per tal de prevenir i reduir el fracàs escolar, entre altres problemàtiques. Durant el mes d’abril DEP Institut ha realitzat una sessió de debat amb mestres, tutors, directors i psicopedagogs d’escoles de l’àrea metropolitana de Barcelona per tal d’identificar experiències i compartir les necessitats relacionades amb els recursos i eines per a l’orientació acadèmica i professional a Primària. El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta comunicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

Impacte econòmic del Circuit de Barcelona-Catalunya 2014

DEP Institut ha realitzat l’estudi d’impacte econòmic dels assistents  a les competicions esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya   El Circuit de Barcelona-Catalunya, amb les competicions esportives que ha celebrat durant l’any 2014, ha generat un impacte econòmic de 332 milions d’euros a Catalunya.   En el cas del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2014, l’impacte econòmic ha estat de 188,2 milions d’euros representant el 56,6% del total del 2014. La despesa directa mitjana per espectador ha estat de 1.063 euros i l’impacte total per assistent al territori de 2.374 euros.   L’estudi xifra en 92,1 milions d’euros l’impacte econòmic generat durant la celebració del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP™, el que representa un 27,7% de l’impacte global. La despesa directa mitjana per espectador ha estat de 516 euros i l’impacte total per assistent al territori de 1.158 euros.   La resta de competicions de motor que ha acollit el Circuit de Barcelona-Catalunya durant la temporada 2014 han generat un impacte econòmic de 52 milions d’euros, el 15,7% de la distribució de l’impacte. La despesa mitjana per assistent ha estat de 265 euros i l’impacte total per assistent al territori de 597 euros (font: http://www.circuitcat.com/).   DEP Institut ha realitzat els estudis d’impacte econòmic del Circuit els anys 2009, 2010 i 2014, i actualment ja estem preparant l’edició 2015.   [contact-form-7 id="433" title="Formulari de contacte 1"]