4DEP porta a terme la 2a onada d’Indicadors Estratègics per a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació

El 46,9% de la població de Sant Cugat està bastant d’acord amb que la seva ciutat està pensada per a tothom. La mitjana del grau d’acord és, en aquest cas, de 6,7 punts sobre 10, lleugerament superior a la del novembre del 2008. Així ho confirma la 2a onada d’Indicadors Estratègics realitzada per DEP Institut i impulsada per l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació, amb el propòsit de millorar la gestió municipal.

El càlcul d’aquests indicadors estratègics ha permès estudiar el grau d’assoliment dels objectius concrets del Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica (2008-2011). Com en l’anterior edició, l’estudi s’ha basat en 800 entrevistes a homes i dones empadronats a Sant Cugat del Vallès, de 17 anys o més. Gràcies a aquests de Indicadors Estratègics entre d’altres elements, Sant Cugat encapçala per segon any consecutiu el rànquing d’ajuntaments més transparents de l’Estat.

Algunes de les temàtiques estudiades a la present onada han estat les següents:

Les famílies

La mitjana de satisfacció de la població que viu en llars familiars pel fet de residir a Sant Cugat és de 7,7 punts sobre 10. A més, el 73,2% de la ciutadania identifica Sant Cugat com una ciutat força o totalment adequada per a tota la família.

La gent gran

Pel que fa a les percepcions de la població de més de 65 anys, el 65,6% assegura estar bastant o totalment d’acord amb la idea que la seva ciutat s’adequa a les seves necessitats. Pel que fa al 2008, el conjunt de població que recolza aquesta afirmació ha augmentat en més de 8 punts percentuals.

La seguretat

La mitjana de valoració del nivell de seguretat a la ciutat és de 6,9 ​​punts sobre 10. Evolutivament, encara que la mitjana s’ha mantingut en relació amb l’última vegada en què va ser testada, es pot observar una tendència positiva des del novembre del 2007.

Els nouvinguts

La mitjana de valoració del sentiment de pertinença al municipi és de 6,3 punts sobre 10. En relació amb el novembre del 2008, ha augmentat el percentatge de població que identifica Sant Cugat com una ciutat força o totalment acollidora passant del 78,0% al 83,8%.

Els carrers de la ciutat

D’entre els analitzats, l’aspecte del municipi millor valorat ha estat el mobiliari urbà amb 6,7 punts sobre 10, seguit de la neteja i higiene dels carrers, amb 6,6, la xarxa de clavegueram amb 6,4 punts i el enllumenat públic amb 6,3. L’aspecte pitjor valorat amb 5,8 punts sobre 10 ha estat la pavimentació dels carrers del municipi.

L’habitatge

La gestió del consistori en matèria d’habitatge públic rep una mitjana de valoració de 6,3 punts sobre 10. Evolutivament, la mitjana de valoració de la gestió del consistori en aquest aspecte presenta un creixement des del novembre del 2008.

L’origen de l’estudi

L’Ajuntament de Sant Cugat i DEP porten treballant junts des del 2002 amb l’Observatori Sociològic Municipal. Ara, a més, des de fa dos anys també ho fan amb el Pla d’Alineació i  Competitivitat Estratègica (PACTE).