Des de D’EP Institut segueix el 2021 col·laborant amb el portal Infojobs amb l’elaboració dels indicadors mensuals de vacants, candidats inscrits i contractes de treball per tal de seguir-ne l’evolució mensual i interanual.

Els indicadors del nombre de vacants i candidats inscrits segons el sector d’activitat, la categoria professional, la comunitat autònoma, el nivell d’estudis, la modalitat contractual o la jornada, el nivell i l’experiència laboral ajuden a obtenir una visió panoràmica de la realitat laboral i aporten informació rellevant en situacions tan excepcionals pels treballadors i treballadores com enguany amb l’actual situació de pandèmia.

Més informació: https://nosotros.infojobs.net/indicadores-infojobs