El projecte Orienta4YEL té com a objectiu desenvolupar, implementar i avaluar mètodes i pràctiques innovadores centrats en mecanismes d’orientació i accions tutorials per fomentar l’educació inclusiva de joves amb risc d’abandonament prematur, en contextos educatius formals i no formals.

Orienta4YEL és un projecte Erasmus+ de 3 anys (Convocatòria EACEA / 10 2018) que inclou un consorci de 5 universitats coordinades i dirigides per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Pla de qualitat del projecte especifica que es farà una avaluació externa del projecte per monitoritzar l’assoliment del seus objectius, la qualitat dels productes i resultats, la gestió i la participació dels socis del consorci, l’impacte sobre el grup objectiu. i la qualitat de les mesures de difusió i explotació.

En aquest context, la Universitat Autònoma de Barcelona ha sol·licitat a D’EP Institut l’avaluació externa del projecte “Orienta 4 YEL ”. Per això D’EP Institut supervisarà els indicadors del projecte, realitzarà enquestes a socis i participants i participarà en reunions per presentar els resultats i recomanacions al consorci.