Compromís en la implementació de les solucions proposades Solucions pràctiques a les vostres necessitats

Com puc aconseguir que l’organització obtingui els millors resultats?

Disseny de plans directors i/o estratègics
DEP Institut ofereix acompanyament en la identificació, definició i anàlisi de la informació necessària per a prendre decisions i centrar esforços en el desenvolupament del projecte per part de l’organització.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Com garanteixo la qualitat en la gestió?

Plans de qualitat de la gestió
Disseny i implementació de la metodologia, concreció dels processos i elaboració del sistema d’indicadors per a la millora contínua i l’excel·lència en la gestió de l’organització.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Quines són i com aprofitar les millors pràctiques del sector?

Benchmarking, prospectiva i tendències
La cerca i anàlisi de la informació, a nivell nacional i internacional, així com les consultes a experts permeten portar a terme un procés de comparabilitat, elaborar rànquings i descriure tendències de futur.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Com són i què opinen els meus usuaris? Ofereixo allò que necessiten?

Estudis de satisfacció de productes i serveis
DEls estudis per a mesurar les necessitats i la satisfacció són clau per conèixer i quantificar les valoracions, hàbits i expectatives de tots els col·lectius implicats en els serveis que ofereix l’organització.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Com aprofito el potencial de les xarxes?

Diagnòstic, intervenció i avaluació de xarxes socials
L’anàlisi de la presencia i dels continguts existents a la xarxa permeten mapificar i identificar els missatges i actors rellevants, construir índex d’influència i posicionament, i monitoritzar la informació sobre l’organització, tant en l’entorn on line com en l’off line.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


De quins recursos disposa el territori?

Censos, quantificacions i mapificacions
Recollida exhaustiva d’informació per a definir, quantificar i descriure infraestructures (habitatges, centres, etc.), col·lectius professionals, comunitats socials, l’oferta formativa, llocs de treball, empreses…
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Com puc mesurar i seguir fenòmens difícilment quantificables?

Elaboració de sistemes d’indicadors
Disseny d’indicadors i eines de mesura per a conèixer la realitat social, monitoritzar-ne l’evolució i avaluar l’impacte de diferents actuacions.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Quines són les meves oportunitats de negoci?

Estudis de prospectiva, detecció d’oportunitats i plans de viabilitat
Anàlisi de les possibilitats de desenvolupament i/o reformulació d’un servei/producte, i projecció d’escenaris futurs per a la consecució dels objectius plantejats.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


La meva organització optimitza els recursos?

Diagnosis d’avaluació i funcionament intern
Avaluar la pròpia organització, els organigrames i les estratègies de funcionament ajuda a l’optimització de les tasques internes i de producció.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Com influeixo en l’entorn?

Estudis d’impacte socioeconòmic al territori
L’impacte directe i indirecte que té sobre el territori una infraestructura, un esdeveniment o una oportunitat de negoci completen la visió integral del que aporta cada empresa l’entorn.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Quines són les meves oportunitats reals de ser escollit/da?

Estudis d’opinió, electorals i polítics
Els estudis en matèria d’actituds i opinions són una valuosa i rigorosa eina d’informació que permet conèixer i quantificar les valoracions, hàbits i expectatives de la ciutadania.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Com puc conèixer i prioritzar les necessitats de la ciutadania?

Diagnosi de les necessitats de la població
Investigacions basades en l’obtenció d’informació a partir de dades secundàries i estudis d’opinió útils per a detectar necessitats (serveis, equipaments, etc).
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Com puc mesurar l’impacte de les polítiques públiques?

Avaluació de la implementació i l’impacte
Anàlisis de cost-benefici, d’eficiència i satisfacció de les polítiques públiques per contribuir a la millora dels processos de presa de decisions i l’alineació amb les necessitats de la ciutadania.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge


Com rendeixo comptes i faig partícep a la ciutadania?

Estratègies d’oGov (Open Government)
Dinàmiques de conversa permanent amb la ciutadania, comunicació de comptes i resultats per fomentar la participació ciutadana i la transparència. Desenvolupament de plataformes de consulta en línia d’indicadors estadístics, sociològics i de gestió.
Informació

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Organització

Missatge