La primera experiència en democràcia deliberativa a Espanya en l’àmbit de la justícia penal i la finalitat del càstig

El professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, el Dr. Daniel Varona, ha portat a terme, amb el suport de DEP Institut, la primera experiència online de democràcia deliberativa en l’àmbit de la justícia penal a Espanya.

Es tracta d’un exercici de democràcia deliberativa en format online en base a una mostra representativa de la població espanyola. El projecte s’ha desenvolupat en tres fases: la primera fase consisteix en un qüestionari al voltant de preguntes relacionades amb la justícia penal i la finalitat del càstig. Posteriorment, a la segona fase, s’han creat dos grups: el grup A ha visionat un documental on es reflexiona sobre el tema d’estudi, i el grup B ha rebut un document informatiu sobre aquest tema i posteriorment ha participat a una experiència deliberativa en format de fòrum online dinamitzat pel Dr. Daniel Varona. Finalment, tant el grup A com el grup B, han hagut de respondre el mateix qüestionari que van omplir a la primera fase. A la última fase, la tercera, amb l’objectiu d’analitzar la “durabilitat” o no dels canvis en les actituds, s’ha tornat a realitzar la mateixa enquesta a tres grups de persones: una mostra de les que només van respondre el primer qüestionari, una mostra de les que a més van visualitzar el vídeo, i una mostra de les que enlloc de visualitzar el vídeo van participar a un dels fòrums que es van realitzar. A més, en aquesta última fase també s’ha realitzat una anàlisi qualitativa del continguts dels fòrums amb el programa Atlas.ti.

Mitjançant la selecció d’una mostra estadísticament significativa, es considera que les enquestes deliberatives representen “el que la massa popular en la seva totalitat pensaria sobre alguna qüestió política o sobre alguns candidats si se li donés la oportunitat per a una reflexió àmplia i accés a la informació” (Fishkin, 1995).

En aquest sentit, es tractarà d’analitzar finalment quin ha estat l’efecte d’haver rebut informació addicional i/o participat en una experiència deliberativa en el canvi d’actituds envers la justícia penal i la finalitat del càstig.