Diagnosi i millora del grau de desenvolupament TIC en els centres educatius

La integració de les tecnologies dins els centres educatius és cada vegada més rellevant, no només com a eines que faciliten la gestió interna i la comunicació de les escoles sinó, sobretot, per ser aplicades directament a les metodologies d’aprenentatge.

El Clúster Edutech, agrupació d’empreses de tecnologia educativa, té com a missió dissenyar i implementar iniciatives per reforçar les empreses que en formin part. En aquest sentit, un dels objectius principals és difondre la importància estratègica de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

En aquest sentit, DEP Institut està col·laborant amb el Clúster per tal de dissenyar una eina que permeti els centres educatius realitzar un diagnòstic sobre el seu grau de desenvolupament TIC, conèixer el seu posicionament en relació altres centres i, com a complement, que la mateixa escola pugui identificar quines són les tecnologies òptimes per a maximitzar el seu potencial, tant a nivell de projecte educatiu com d’organització del centre.

La metodologia aplicada en la construcció d’aquesta eina inclou la revisió de projectes internacionals, la realització d’entrevistes a directors/es i responsables TIC i TAC d’escoles, així com sessions de treball amb experts en tecnologies educatives amb l’objectiu de dissenyar i pilotar un prototip per validar-ne la idoneïtat.

Enllaç Edutech Cluster: http://edutech.cat/