Avaluació del servei 012

Per encàrrec de la Direcció General d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya D’EP Institut avalua, durant el 2020, la qualitat del servei telefònic d’atenció ciutadana 012 a partir de diferents paràmetres qualitatius amb l’objectiu de mesurar la qualitat del servei en la interacció directa amb les persones usuàries.

L’avaluació de l’accessibilitat, el temps i els diversos aspectes formals, tècnics, professionals i actitudinals compresos en tot el procés de la trucada des de la introducció fins al procés de resolució i el tancament en trucades de diferents temàtiques i en diferents franges horàries, dies de la setmana i mesos permeten al 012 seguir prestant un servei de qualitat en l’atenció directa a la ciutadania de Catalunya.