Compromís RSE

Durant el 2015-2016, després d’haver estat seleccionada, DEP Institut ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

A partir d’aquest procés de capacitació i consultoria, DEP Institut ha identificat una sèrie de bones pràctiques i àrees de millora amb l’objectiu de desplegar un pla d’acció específic en matèria d’RSE.

• Compromís amb el medi ambient: servei extern d’auditoria energètica; contenidors per a la recollida selectiva; promoció de l’ús eficient dels recursos ofimàtics; comissió que vetlla per promoure el consum responsable i sostenible.

• Compromís amb la societat: un dels principals proveïdors és el call center del Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM); menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada.

• Compromís amb les persones: mesures per afavorir la conciliació i impulsar el desenvolupament professional dins l’organització; convenis de pràctiques amb diverses universitats catalanes i estades a l’empresa d’alumnat d’ESO i Batxillerat; Pla d’acollida per a nous treballadors i treballadores; bústia de suggeriments online per al personal.

• Compromís amb la sostenibilitat econòmica: promoció de la contractació local en els processos de compra; incentivació explícita de les aliances i col·laboracions amb altres entitats; promoció de la compra solidària.