Com puc aconseguir que l’organització obtingui els millors resultats?

Disseny de plans directors i/o estratègics
Informació

Com garanteixo la qualitat en la gestió?

Plans de qualitat de la gestió
Informació

Quines són i com aprofitar les millors pràctiques del sector?

Benchmarking, prospectiva i tendències
Informació

Com són i què opinen els meus usuaris? Ofereixo allò que necessiten?

Estudis de satisfacció de productes i serveis
Informació

Com aprofito el potencial de les xarxes?

Diagnòstic, intervenció i avaluació de xarxes socials
Informació

De quins recursos disposa el territori?

Censos, quantificacions i mapificacions
Informació

Com puc mesurar i seguir fenòmens difícilment quantificables?

Elaboració de sistemes d’indicadors
Informació

Quines són les meves oportunitats de negoci?

Estudis de prospectiva, detecció d’oportunitats i plans de viabilitat
Informació

La meva organització optimitza els recursos?

Diagnosis d’avaluació i funcionament intern
Informació

Com influeixo en l’entorn?

Estudis d’impacte socioeconòmic al territori
Informació

Quines són les meves oportunitats reals de ser escollit/da?

Estudis d’opinió, electorals i polítics
Informació

Com puc conèixer i prioritzar les necessitats de la ciutadania?

Diagnosi de les necessitats de la població
Informació

Com puc mesurar l’impacte de les polítiques públiques?

Avaluació de la implementació i l’impacte
Informació

Com rendeixo comptes i faig partícep a la ciutadania?

Estratègies d’oGov (Open Government)
Informació